123YO

123YO PC 용
다운로드 링크

앱 다운로드 ⇩

123YO 미리보기

Windows PC에서 123YO를 다운로드하여 설치하고 즐기십시오.

사용 123YO 귀하의 Windows 컴퓨터에서 실제로 매우 쉽습니다하지만 당신 이이 과정을 처음 접한다면, 당신은 분명히 아래 나열된 단계에주의를 기울일 필요가있을 것입니다. 컴퓨터 용 데스크톱 응용 프로그램 에뮬레이터를 다운로드하여 설치해야하기 때문입니다. 다운로드 및 설치를 도와 드리겠습니다 123YO 아래의 간단한 4 단계로 컴퓨터에서:


1 : Windows 용 Android 소프트웨어 에뮬레이터 다운로드

에뮬레이터의 중요성은 컴퓨터에서 안드로이드 환경을 흉내 내고 안드로이드 폰을 구입하지 않고도 안드로이드 앱을 설치하고 실행하는 것을 매우 쉽게 만들어주는 것입니다. 누가 당신이 두 세계를 즐길 수 없다고 말합니까? 우선 아래에있는 에뮬레이터 앱을 다운로드 할 수 있습니다.
A. Nox App . OR
B. Bluestacks App .
Bluestacks는 매우 대중적이므로 개인적으로 "B"옵션을 사용하는 것이 좋습니다. 문제가 발생하면 Google 또는 Naver.com에서 좋은 해결책을 찾을 수 있습니다. 


2 : 이제 Windows PC에 소프트웨어 에뮬레이터 설치

Bluestacks.exe 또는 Nox.exe를 성공적으로 다운로드 한 경우 컴퓨터의 다운로드 폴더 또는 다운로드 한 파일을 일반적으로 저장하는 곳으로 이동하십시오.
찾으면 클릭하여 응용 프로그램을 설치하십시오. PC에서 설치 프로세스를 시작해야합니다.
다음을 클릭하여 EULA 라이센스 계약에 동의하십시오.
응용 프로그램을 설치하려면 화면 지시문을 따르십시오.
위 사항을 올바르게 수행하면 소프트웨어가 성공적으로 설치됩니다.


3 : Windows PC 용 123YO 사용 방법 - Windows 7/8 / 8.1 / 10

이제 설치 한 에뮬레이터 애플리케이션을 열고 검색 창을 찾으십시오. 지금 입력하십시오. - 123YO 앱을 쉽게 볼 수 있습니다. 그것을 클릭하십시오. 응용 프로그램 창이 열리고 에뮬레이터 소프트웨어에 응용 프로그램이 표시됩니다. 설치 버튼을 누르면 응용 프로그램이 다운로드되기 시작합니다. 이제 우리는 모두 끝났습니다.
그런 다음 "모든 앱"아이콘이 표시됩니다.
클릭하면 설치된 모든 응용 프로그램이 포함 된 페이지로 이동합니다.
당신은 123YO 상. 그것을 클릭하고 응용 프로그램 사용을 시작하십시오.


보너스 : Android 및 iOS 용 다운로드

Android에서 다운로드

정보 123YO

개발자 설명

123YO란? 대한민국의 건배! 미국에서 Cheers!와 같이 베트남에서 서로 잔을 들어 축하하거나 건강 또는 행운을 비는 일을 뜻합니다. 이제 모임은 “123yo”와 함께하세요~ 맛집홍보앱과 음식점POS시스템을 연계하여 고객의 취향에 딱 맞는 맛집추천과 함께 음식점 예약/배달/픽업주문서비스를 제공하는 빅데이타 기반 맛집큐레이션 서비스 [123YO] Big data-based gourmet restaurant curation service providing reservation, delivery and pickup order service along with recommendation of gourmet restaurants exactly satisfying customers’ taste by linking gourmet restaurant promotion App and POS system of each restaurant. [123YO]What is [123YO] ? Drink to celebrate good health & fortune each other with clink glasses in Vietnam such as Korean - ‘Gun-Bae!’ or America - ‘Cheers!’ Now, enjoy meet with “123YO!” 123YO là gì ? Cùng nhau nâng ly mừng cho sức khỏe dồi dào và tương lai tươi sáng . Giống như ở Hàn Quốc là “Gun-Bae!” hoặc ở Mỹ là “Cheers!” Nào, hãy cùng thưởng thức với “123YO!” Dịch vụ nhà hàng tốt nhất dựa trên dữ liệu lớn cung cấp dịch vụ đặt chỗ, giao hàng và đặt mang đi cùng với gợi ý những nhà hàng tốt nhất hoàn toàn đáp ứng được mong muốn của khách hàng bằng cách liên kết ứng dụng quảng cáo nhà hàng tốt nhất và hệ thống POS của từng nhà hang [123YO]

더 많은 앱이 좋아요. 123YO

apps view_module menu

keyboard_arrow_up